xµan;kaMePøIg)an)aj;rHcUlkariyal½y KNbkSRbCaFibetyü rbs;nayk rdæm®nþIesom Gab;PIsuItPrintE-mail
Written by DAP NEWS
Monday, 10 August 2009 19:54

kariyal½yKNbkSRbCaFibetyü rbs;elaknaykrdæm®nþIesom Gab;PI suIt vacaCIva: enATIRkug)agkk )anTTYl rgxUcxaty:agxøaMg edaysarkar)aj; RbharBIxµan;kaMePøIgGs;CaeRcInRKab; kalBIresoléf¶c½nÞ TI 10 ExsIha qñaM 2009 EdleFVI[ sßanPaBneya)ay enAkñúgRbeTsesom kan;EtbgðajBIPaB Tal;RckEfmeTotehIy.

TIPñak;garsarB½t’man AFP BITIRkug )agkk)an[dwgkalBIéf¶c½nÞfa xµan; kaMePøIgminsÁal;GtþsBaØaNmYycMnYn)an ebIkkar)aj;RbharGs;CaeRcInRKab;eTA elIkariyal½yKNbkSRbCaFibetyü rbs;elaknaykrdæm®nþI Gab;PIsuIt enA TIRkug)agkk b:uEnþ minbNþal[nrNa mñak;TTYlrgeRKaHfñak;enAkñúg]b,tþiehtu xagelIenHeT. eBalKWRtwmEtxUcxat TVarenAxagmuxkariyal½yb:ueNÑaH .

smtßkic©EdlcuHRtYtBinitüenAkEnøg ekItehtu)ansnñidæanfa {xµan;kaMePøIg EdleFVIkarvayRbhareTAelIkariyal½y xagelIenH TMngCaeRbIR)as;m:UtUsRmab; eFVIskmµPaB}.

KNbkSRbCaFibetyü rbs;elak naykrdæm®nþI Gab;PIsuIt )andwknaMrdæa Pi)alcRmuHtaMgBIExFñÚ qñaM2008 bnÞab; BIRkumsm<½n§PaBedIm,IlT§iRbCaFibetyü b¤RkumGavelOg ebIkyuT§nakarRbqaMg CamYynwgrdækalEdlCabkçBYkrbs; GtItnaykrdæm®nþI fak;suIn suINava:Rta ehIyCalT§pl BYkeK)anpþÜlrMlMrdæaPi )alGtItnaykrdæm®nþI sama:k; nigs‘um éq vgSsava:t ehIyeTIbKNbkSRbCa Fibetyürbs;naykrdæm®nþI Gab;PIsuIt eLIgkan;kab;GMNacEtmþg .

b:uEnþ eTaHbICay:agNakarRbQm muxrbs;elaknaykrdæm®nþIGab;PIsuIt enAEtman edaysarEtRbCaCnRkIRk PaKeRcInenAtamTICnbT enAEtKaMRT nigpþl;PaBesµaHRtg;rbs;BYkeK cMeBaH GtItnaykrdæm®nþI fak;suIn EdlRtUv )aneKeFVIrdæRbharTmøak;ecjBIGMNac kalBIéf¶TI 19 ExkBaØa qñaM2006 Edl kareFVIrdæRbharenH RtUv)anxagelak fak;suIn ecaTRbkan;eTAelIRkumeyaFa nigRkumRBHraCvaMg .

naykrdæm®nþIGab;PIsuIt CMnH]bsKÁ d¾FMmYyeTotenaH KWkarTb;Tl;CamYy nwgRkum)atukrGavRkhm EdlBYkeK )anseRmcyuT§nakarRbqaMgd¾FMmYykal BIExemsaknøgeTAenH edayrMxaneTA dl;kic©RbCuMkMBUlGas‘an eFVI[elak naykrdæm®nþI Gab;PIsuIt )ak;muxy:ag xøaMgcMeBaHbNþaemdwknaMRbeTsCasma Cik . Cakaryl;RcLMmYyeTotenaH nig karegIbRbqaMgBIsMNak;RkumGavelOg KW)anekIteLIgbnÞab;BIemdwknaMrbs;BYk eKKWmhaesdæIB½t’man s‘unFi lwmfgKul RtUv)anxµan;kaMePøIg)aj;RbharGs;Ca eRcInRKab;kalBIExemsa EdlrhUtmk dl;eBlenHminTan;cab;)anXatkBit R)akdenAeLIyenaHeT .

dUecñH ehtukarN_xagelIénkar)aj; Rbharkariyal½yKNbkSRbCaFib etyü KWBitCaeFVI[sßanPaBneya)ay enARbeTsesomkan;EtQaneTArkPaB Tal;Rck nigggwtEfmeTot ehIymüa:g vijeTot k¾bBa¢ak;[eXIjBIGsßirPaB rbs;smtßkic©enATIRkug)agkk Edl minGackarBarcMeBaHehtukarN_xagelI enH)an.

No comments: