RsþIeTIberobkarRtUvrfynþ kugtWn½rkinexÞcmYykMNat;xøÜnPrintE-mail
Written by DAP NEWS
Friday, 07 August 2009 09:22
saksBRbBn§RKbkMNat; nigbIþyMesakelIsBRbBn§

RsþImñak;EdleTIberobkar ehIyfµI²knøgmkenH RtUv)anrfynþkug tWn½rbukkinexÞcmYykMNat;xøÜnsøab;enA nwgkEnøgekItehtu xN³EdlkMBugCiH m:UtUdwkma:sIunedrykeTApÞH .
ehtukarN_eRKaHfñak;cracrN_d¾rn§t;xagelIenH )anekIteLIgkalBIevla ema:g14nig20naTIéf¶TI5 ExsIha qñaM 2009 enAcMNucpøÚvCatielx4 cenøaH KILÚEm:Rtelx70-71 sßitkñúgPUmiRtaMg tun XMuGUr RsukPñMRsYc extþkMBg;s

tamRbPBB½t’manBImRnþInKr)al cracrN_RsukPñMRsYc)an[dwgfa RsþIrg eRKaHEdlRtUvrfynþkinsøab;enHman eQµaH can; suxmMu Gayu25qñaMmuxrbr kat;edrenApÞH sñak;enAPUmitaLat; XMu GUr RsukPñMRsYc extþkMBg;sC125 BN’exµA es‘rI 2008 Kµan søakelxCiHEtmñak;Ég . cMENkrfynþ bgáma:kkam:as;dwkkugtWn½r BN’slay exov Bak;søakelxPñMeBj 3A3537ebIkbredayeQµaH Xut r:um ePTRbus Gayu27qñaM sñak;enARkumTI5 PUmi2 sgáat;elx3 extþRBHsIhnu )anrt;eKc xøÜn)at; .

elakesg erOn Gayu 45qñaM sñak; enAPUmiekItehtuxagelI EdlCasakSI eXIjehtukarN_pÞal;EPñk)an[dwgfa enAmuneBlekItehtu Kat;)aneXIjRsþI rgeRKaHCiHm:UtUma:kC125mñak;Ég dwk ma:sIunedrmYyeRKOgtambeNþaypøÚv Catielx4 kñúgTisedABIekIteTAlic . luHmkdl;cMNucekItehtu rfynþkugtW n½renHebIkBIeRkayva:m:UtUCnrgeRKaH xN³EdlrfynþkugtWn½renHebIkecos rfynþmYyeRKOgeTotEdlebIkbRBa©as TisKñaenaH bNþal[rfynþkugtWn½rb:H édcgáÚtm:UtUk¾dYlxÞatm:UtUecj cMENk narIrgeRKaHdYlcUleRkamrfynþkugtW n½renaHEtmþg .
RbPBB½t’man)anbBa¢ak;eTotfa rfynþkugtWn½reRkayBIbukkinnarIrg eRKaHrYc)anBüayamebIkbgðÜseTAmux Cag200Em:Rt eTIbQb;ehIyGñkebIk brrfynþ)ancuHrt;)at;RsemalEtmþg edaybnSl;b½NÑebIkbrenAkñúgrfynþ enaH .

RbPBB½t’man)anbnþeTotfa eRkay eBlekItehtubnþic RkumRKYsarrYmTaMg bþIrbs;narIrgeRKaH )anmkyMesakenA kEnøgekItehtu edayxøHRbmUlbMENk saksB EdlexÞcmYykMNat;xøÜnenaH dak;pþúMKñaelIkdak;elIkenÞl .
sBCnrgeRKaHRtUv)anRkumRKYsar ykeFVIbuNütamRbéBNI . cMENk rfynþRtUvGUsykmkrkSaTukenAGFikar dæanRsukPñMRsYc edIm,Irg;caMm©as;cUledaH RsayCamYyCnrgeRKaH .

No comments: