rBa¢ÜydId¾xøaMgkñúgRbeTsCb:unPrintE-mail
Written by DAP-NEWS
Monday, 10 August 2009 10:40

mankarrBa¢ÜydImYyd¾xøaMgenAkñúg RbeTsCb:un enAevlaem:ag 6 éf¶TI09 ExsIha qñaM2009 )aneFVI[keRmIkjab; j½rTUTaMgTIRkugtUküÚr nigtMbn;CaeRcIn eTotenACMuvijenaH .
m®nþI]tuniymRbeTsCb:un)an[dwg fa karrBa¢ÜydIenHmankRmit6/9ricT½r ehIymanCeRmA 303KILÚEm:Rt eRkam )atsmuRT enAEk,rekaH
Izu PaKxag t,ÚgRbeTsCb:un . cMENkm®nþIRsav RCavPBEpndIrbs;Gaemrik bBa¢ak;fa karrBa¢ÜydIenHman7/1ricT½r kñúgCeRmA 320KILÚEm:Rt enAxageRkaménekaH Izu .
karrBa¢ÜydIenH)aneFVI[GKarCaeRcIn enATIRkugRbeTsCb:unkeRmIkjab;j½r pøÚvKmnaKmn_CaeRcInRtUv)anp¥akdMeNIr kar . rhUtmkdl;eBlenHenAminTan; manesckþIRbkasNamYyBIkarxUcxat nig)at;bg;CIvitbgáeLIg edaykar rBa¢Üy dITaMgenHenAeLIy.

No comments: