ekµgRbusGayu 2 qñaM KµanbMBg;k )anTTYlR)ak;]btßmÖ 1 Ex 50 mWunerol ry³eBl 5 qñaM BITIRbwkSasemþcnaykrdæm®nIþPrintE-mail
Written by DAP-NEWS
Monday, 10 August 2009 16:01

ekµgRbusGayu 2 qñaM Edl KµanbMBg;k sRmab;TTYlTandUcmnusS Fmµta)anTTYlR)ak;]btßmÖ 1 Ex 50 mWunerol ry³eBl 5 qñaM BIelak Ekv san TIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesna btIeteCa hu‘n Esn naykrdæm®nIþ.
elak Ekv san )anbBa¢ak;R)ab; Pñak;garsarB½t’man edImGm

elakenARkugtaexµAextþkNþal kalBI éf¶c½nÞ TI10 Ex sIha qñaM 2009 fa {edaysareXIjsßanPaBCak;Esþg rbs;ekµgRbus Gayu 2 qñaM huwm sMepn edayeXIjfa KµanbMBg;kedIm,ITTYl TanGahar edayecaHeBaHbBa©ÚlGahar tamTueya}. elak)anbEnßm[dwg eTotfa {\LÚvenHnwgCYydl;CIvPaB BYkeK edayCYy]btßmÖkñúgkarTijTwk edaHeKa nigRbdab;sMGatmat;RckTwk KWTTYlR)ak; 50 mWunerolCaerogral; Exkñúgry³eBl 5 qñaM eTAmuxeTot}.
elakbEnßmeTotfa {GMeNayTaMg enH KWkñúgnamsemþcnaykrdæm®nIþ hu‘n Esn EdlsemþcEtgEtykcitþTukdak; dl;karrs;enArbs;RbCaBlrdæ Edl kMBugCYbkarlM)ak}.

KYrbBa¢ak;Edrfa kalBIéf¶TI 8 Ex sIha qñaM2009 elak hu‘n can;FI Edl Ca«BukekµgRbus hwuum sMepn )anmk dl;TIsñak;karsarB½t’man edImGm

elak hu‘n can;FI RbBn§eQµaH TUc suxa rs;enAPUmisÞwg XMuGUrsar:ay Rsuk RtaMkk; extþtaEkv )ansEmþgnUvkardwg KuNdl;semþcnaykrdæm®nIþhu‘n Esn nigelakCMTav Edl)anCYy]btßmÖCa R)ak;sRmab;TijsmÖar³eRbIR)as; nig TwkedaHeKasRmab;kUnrbs;Kat;tamry³ elak Ekv san TIRbwkSapÞal;rbs;semþc naykrdæm®nIþnUvTwkR)ak;cMnYn 50 mWun erolCaerogral;Exkñúgry³eBl 5qña.

No comments: